Biografija

Stojković Jovana

– Diplomorani psiholog

– Psihoterapeut pod supervizijom

– Porodični savetnik izdat od strane Evropsko akreditovanog Instituta za edukaciju iz psihoterapije

– Završena edukacija „ Biofeedback i Neurofeedback tremana“

– Završena akreditovana obuka „ABA IN CLASSROOM“

– Završena edukacija iz RACIONALNO EMOTIVNE I KOGNITIVNO BIHEJVIORALNE TERAPIJE DECE I ADOLESCENATA

– Završena edukacija Profesionalne orjentacije

– Završena edukacija „ PROCENA I TRETMAN KROZ IGRU“

– Završena akreditovana edukacija „ABA AND LANGUAGE“

– Završena edukacija“ PRAKTIČNA PRIMENA METODA I TEHNIKA U RADU SA DECOM SA RAZVOJNIM SMETNJAMA“

Marijana Mirković , diplomirani defektolog- master logoped

Obrazovanje: Završila Defektološki fakultet u Beogradu 2001. godine. Master rad iz oblasti fonopedije
odbranila 2010.godine.

Radno iskustvo:
Pripravnički staž obavila u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju, gde jei
zaposlena od 2007. godine.

Stručno usavršavanje:
Tokom pripravničkog staža i radnog angažovanja od dvadeset godina sticala je stručna znanja na
brojnim kongresima, simpozijumima, seminarima sa kojih ima sertifikate i diplome. Imala je i više
javnih nastupa na Prvom programu RTS- a, Radio Beograda i štampanim medijima. Veoma je
uvažavana od Uprave Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju , cenjena od kolega,
pacijenata i njihovih roditelja.
Aktivno učestvuje u radu Udruženja logopeda Srbije od njegovog osnivanja 2004.godine.
Već nekoliko godina obavlja funkciju člana predsednika Nadzornog odbora Udruženja.

Radi na prevenciji, dijagnostici i tretmanu:
– Razvojnih govorno – jezičkih poteškoća( dislalije, disfazije)
– Specifičnih poremećaja čitanja i pisanja kod dece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
– Poremećaja iz autističnog spektra
– Ranoj intervenciji kod dece uzrasta 6. meseci do 3. godine života

Prim.dr.sci.med.Slobodan Gvodenović , neurolog koji iza sebe dugogodišnju karijeru preko 30 godina radnog iskustva. Vrši savetovanje pacijena koji imaju problem sa stanjem svesti, psihičkim funkcijama, poremećajima svesti , mišićnih refleksa, migrena, glavobolja i epileptičnih napada.